Equipament a les escoles

Notícies

Pel que fa als equipaments en tecnologies en l'àmbit educacional i segons les dades estadístiques de la Societat de la Informació y la comunicació en els centres educatius del ministeri d'educació i ciència, per el curs 2004-2005 hi havia prop de 8 alumnes per ordinador als centres catalans i al conjunt de l'Estat Espanyol la mitjana es situaba prop dels 9 alumnes per ordinador. Respecte la titularitat del centre cal destacar que hi ha, destacablement, més alumnes per ordinador en els centres privats (prop de 9 i 11 respectivament).
L'evolució en el temps, des del 2000 ha estat lenta, però ha significat una millora en equipaments a les escoles, doncs per Catalunya ha baixat de 10 a 8 alumnes per ordinador i a l'Estat Espanyol de 13,4 a prop del 9, sobretot per l'esforç que han portat a terme CCAA com extremadura o Andalusia.
En relació a altres comunitats autònomes cal destacar l'esforç en aquest sentit que s'ha dut a terme a Extremadura doncs les xifres mostren que hi ha un ordinador per cada 2,5 alumnes seguir per País Basc amb una xifra de 5,6. En canvi Les illes Balears i Melilla, sobretot, destaquen per estar mancats d'ordinadors ( al voltant de 13 alumnes per ordinador) seguits de les Canàries i el país Valencià.

Desagregant per primària i secundària val a dir que a secundària el nombre d'alumnes per ordinador és similar per Catalunya que per la totalitat de l'Estat Espanyol, però en la primària les distàncies  Catalunya se sitúa en prop de 7 alumnes per ordinador i a l'Estat Espanyol la mitjana és de uns 10 alumnes per ordinador.
Per ambdos nivells educatius cal destacar l'esforç realitzat per Extremadura que s'allunya de la mitjana espanyola per l'elevat equipament d'ordinadors que hi ha a les escoles, seguit pel país Basc.
Pel que fa a la connexió a internet quasi la pràctica totalitat de centres educatius catalans i de l'Estat Espanyol tenen internet.

 

font: mecd (curso 2004-2005)