Capítol 12. Propostes d'actuació pública en matèria de dones I gecnologies I pel foment de la inclusió I ús de les tecnologies per part de les dones

Notícies

Propostes d'actuació pública en matèria de dones i tecnologies

>>> Foment de la paritat en tribunals i òrgans de direcció

>>> Foment de la inclusió de les dones en el programari lliure

>>> Foment de l'educació i formació en matèria tecnològica

>>> Donar suport a la recerca i desenvolupament de projectes en matèria tecnològica

>>> Donar suport a la recerca en tecnologies i a la generació d'informació sobre dones i tecnologies

>>> Activitats de visibilització i sensibilització

>>> Coordinació i col·laboració amb altres departaments, entitats i empreses

 

 

Propostes d'actuació pública en matèria de dones i tecnologies

 

>>> Foment de la paritat en tribunals i òrgans de direcció

El treball de recerca Lela ha fet palès que cal fomentar la paritat dels equips i organismes de selecció de personal per activitats tecnològiques per permetre l'accés de les dones a ocupacions tècniques en condicions d'igualtat.
 • Incloure la paritat de sexes en els tribunals d'oposicions en matèria científicotecnològica
 • Incloure la paritat de sexes en els tribunals d'assignacions de places de professorat universitari en matèria científicotecnològica
 • Incloure la paritat en la direcció d'entitats i institucions públiques en matèria tecnològica.
 • Fomentar la paritat en la direcció d'entitats i empreses privades que treballen en matèria tecnològica.
 • Revisar i modificar els criteris de selecció de les administracions públiques i institucions educatives per tal contractar serveis informàtics i productes de programari en aquelles empreses que incorporin dones tecnòlogues a la seva plantilla i que afavoreixin l'ús del programari lliure.

 

>>> Foment de la inclusió de les dones en el programari lliure

Les xifres de participació de les dones en el programari lliure són extremadament alarmants i, en canvi les voluntats de participació, com demostra aquest estudi són clares. Per això calen esforços específics per equilibrar la situació.
 • Incloure el programari lliure en els plans de formació dels cursos de tecnologies per a dones.
 • Donar suport als projectes de desenvolupament de programari lliure realitzats o coordinats per dones.
 • Donar suport als projectes de creació d'eines lliures realitzats o coordinats per dones.
 • Donar suport a les iniciatives de diagnosi i recerca sobre les dones i el programari lliure.
 • Elaborar un mòdul de programari lliure per a nenes com a oferta extraescolar a les escoles de Catalunya.
 • Elaborar materials didàctics en formats senzills sobre programari lliure que introdueixin imatges i exemples de dones.
 • Fomentar les llicències tipus copyleft en els materials de formació de les escoles així com de les universitats i institucions públiques per facilitar que aquest coneixement sigui compartit i accessible a les dones.

 

>>> Foment de l'educació i formació en matèria tecnològica

La formació és una via clara d'accés a les tecnologies per part de les dones. Ara bé, com s'ha vist, moltes dones tecnòlogues hi han accedit a través de formació alternativa a la reglada i aquesta pot ser una via efectiva per a l'entrada de més dones als coneixements tecnològics. Si, a més, de la formació reglada es fomenten les activitats formatives alternatives i, sobretot, de les nenes i les dones joves, el futur pot ser més esperançador.
 • Potenciar les activitats formatives tecnològiques entre les nenes i dones més joves.
 •  Incorporar en el curricula de les escoles la contribució de les dones a la historia de la ciència i tecnologia.
 • Crear materials didàctics i pedagògics a les escoles i altres centres de formació que incloguin més referents de dones tecnològiques així com que trenquin els rols i estereotips establerts.
 • Oferir orientació i suport a les escoles per encoratjar a les nenes i dones a optar per carreres en l'àmbit científicotecnològic.
 • Elaborar un mòdul de noves tecnologies per a nenes com a oferta extraescolar a les escoles de Catalunya.
 • Incloure més formació en tecnologies en els cursos ocupacionals orientats a dones.
 • Oferir programes de formació en tecnologies a les dones que ja treballen a les institucions públiques perquè passin a desenvolupar noves tasques relacionades amb la tecnologia.
 • Orientar les activitats formatives a la pràctica tecnològica en forma de tallers.
 • Oferir programes de formació en tecnologies per a dones usuàries que volen passar a nivells més avançats d'ús.
 • Donar suport a les accions formatives proposades des de la societat civil. Inclou oferir espais i recursos.

 

>>> Donar suport a la recerca i desenvolupament de projectes en matèria tecnològica

Les persones, entitats públiques i privades i centres socials són espais que poden contribuir a la participació i sostenibilitat econòmica de les dones tecnòlogues en projectes d'investigació i creació en matèria tecnològica. Per això cal donar suport a les iniciatives que treballin en la matèria i que provinguin d'àmbits diversos de la societat civil.
 • Donar suport a les associacions i entitats que treballen en tecnologies per fomentar la inclusió de dones en aquests àmbits. Això inclou suport econòmic i d'infraestructures i de recursos humans.
 • Donar suport a les associacions de dones perquè realitzin activitats en matèria tecnològica. Això inclou suport econòmic així com equipaments i infraestructures tecnològiques.
 • Donar suport a les dones perquè participin en esdeveniments sobre tecnologies i especialment les relacionades amb el programari lliure. Això inclou suport econòmic i logístic.
 • Fomentar el mentoring entre les professionals ja posicionades i les dones que volen accedir a llocs similars.
 • Permetre la supervivència de centres socials que contribueixen a la inclusió de les dones a les tecnologies.
 • Fomentar i donar suport a les xarxes de dones en matèria tecnològica.
 • Esponsoritzar i donar suport de gestió a les dones i entitats que vulguin treballar en matèria tecnològica a nivell internacional o en projectes globals.
 • Donar suport a les entitats de dones per la producció de materials en formats digitals i multimèdia.
 • Fomentar la comunicació i treball virtual entre les associacions de dones.

 

>>> Donar suport a la recerca en tecnologies i a la generació d'informació sobre dones i tecnologies.

Una bona diagnosi de la situació de les dones en el món de les tecnologies és clau per al disseny d'actuacions encaminades a la inclusió de més dones i a les millores en la seva participació. A més, encoratjar i donar suport a les iniciatives de recerca tecnològica coordinades o dirigides per dones pot contribuir a la feminització de les tecnologies i al desenvolupament d'eines orientades a les necessitats i aficions específiques de les dones.
Així com també contribuir al desenvolupament de projectes que incorporin la perspectiva de gènere a la ciència i la tecnologia. Serveis d'assesoria i suport també són rellevants per al seguiment de les accions i actuacions iniciades i fer facilitar que en sorgeixin de noves.
 • Donar suport als projectes de recerca i desenvolupament de tecnologies proposades per dones. Això inclou suport econòmic, d'infraestructures i de difusió.
 • Donar suport als projectes de recerca que realitzen diagnosis i analitzen la situació de la dona en les tecnologies. Això inclou suport econòmic i de difusió.
 • Donar suport a les iniciatives empresarials tecnològiques iniciades per dones. Això inclou suport econòmic i de logística i gestió.
 • Esponsoritzar programes d'intercanvi de dones en matèria tecnològica. Això inclou suport econòmic i de gestió.
 • Incloure la desagregació per sexes en les estadístiques públiques així com nous indicadors de gènere sobre l'accés i ús de les tecnologies. Especialment als àmbits locals.
 • Actualitzar el directori d'entitats de l'Institut català de les dones perquè la informació i links siguin els adients i per incloure també les associacions que si bé no són exclusivament de dones es declaren i actuen amb sensibilitat de gènere.
 • Donar suport als projectes tecnològics que impliquin millores en l'àmbit domèstic i que fomentin una major implicació i participació dels homes en les tasques domèstiques i de cura. Aixo inclou suport econòmic i de difusió.
 • Dissenyar serveis d'informació, orientació i assessorament per dones sobre tecnologies i , també, per preveure els possibles impactes.
 • Desenvolupar eines concretes d'avaluació en l'àmbit local per a mesurar l'impacte de gènere en els programes de les TIC i societat de la informació.

 

>>> Activitats de visibilització i sensibilització

La societat actual encara infravalora les capacitats de les dones en el món tecnològic i la invisibilització de les dones que hi participen dificulta la visualització de models a seguir per a les dones que s'interessen per les tecnologies. Els prejudicis sobre les dones tecnòlogues, tal com han expressat aquestes dones, dificulta l'entrada de noves dones i la condicions de treball en comoditat de les dones que ja hi participen. Treballar en la visibilització de les dones tecnòlogues i en la sensibilització en aquest sentit pot contribuir a disminuir la discriminació que aquestes dones pateixen en la societat actual i permetre l'entrada de noves dones en el sector.
 • Crear premis específics per a dones i tecnologies.
 • Donar suport en la difusió dels projectes de recerca tecnològica realitzats per dones.
 • Donar suport en la difusió dels projectes de recerca en matèria de dones i tecnologies.
 • Fer visible a partir de materials, audiovisuals, actes de commemoració i altres la contribució de les dones a la història de la ciència i les tecnologies.
 • Facilitar espais i esdeveniments d'intercanvi tecnològic des de les dones.
 • Facilitar espais i trobades de reflexió sobre la participació de les dones en les tecnologies.
 • Portar a terme activitats de sensibilització per feminitzar els entorns tecnològics.
 • Portar a terme activitats de sensibilització que valorin les dones tecnòlogues.
 • Portar a terme activitats des sensibilització que visibilitzin les activitats de les dones tecnòlogues en totes les seves diversitats.
 • Portar a terme activitats de sensibilització de la centralitat de les dones en les tecnologies reproductives
 • Denunciar les pràctiques sexistes en les publicitats sobre tecnologies.
 • Donar suport als mitjans de comunicació locals i d'associacions que incorporin la perspectiva de gènere en la selecció de personal i els continguts mediàtics.
 • Fomentar la creació de plataformes mediactivistes feministes de la base.

 

>>> Coordinació i col·laboració amb altres departaments, entitats i empreses

És crucial que hi hagi compromís polític de les administracions per aconseguir l'adequada participació de les dones en les tecnologies. Cal doncs, que l'ICD es coordini amb altres administracions que treballen en matèria tecnològica per la inclusió de les dones en aquests àmbits i per una adequada participació.
La coordinació i suport a les administracions i entitats locals, a més, pot ser una via positiva de treballar en àmbits on la situació encara és més difícil i la participació de les dones en tecnologies encara més baixa.
 • Coordinar-se amb la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la informació per incloure criteris de gènere en les subvencions i actuacions dutes a terme per aquesta Secretaria.
 • Coordinar-se amb els departaments de Treball i d'Indústria per a realitzar conjuntament accions positives d'inclusió igualitària de les dones en empreses i centres de treball en tecnologies.
 • Promoure actuacions en matèria de conciliació de la vida personal i familiar a les empreses de sectors de tecnologia, especialment aquelles dirigides als homes.
 • Establir convenis amb empreses de tecnologies per el foment de contractacions de dones per activitats tècniques.
 • Establir convenis de col·laboració amb entitats i centres de recerca que treballen amb tecnologies per la inclusió de projectes dirigits o coordinats per dones.
 • Coordinació amb les administracions locals perquè donin suport a projectes de dones i tecnologies locals.
 • Oferir suport a les administracions locals que dissenyen projectes per a fons europeus perquè incorporin propostes de capacitació i inclusió de dones en els àmbits tecnològics.