Capítol 5. El perfil de les dones tecnòlogues

Notícies

El perfil de les dones tecnòlogues

Per CCAA d'origen i de residència

Població per tamany de població d'origen i residència

Edat

Situació laboral

Ocupació principal

Nivell d'ingressos

Nivell d'estudis i Estudis tècnics

Formació complementària en matèria tecnològica

Situació familiar i persones a càrrec

Temps lliure?

ús de programari i maquinari lliure o propietari

usuàries i més que usuàries

pràctica solitària i pràctica col.lectiva

 

  

 El perfil de les dones tecnòlogues
 

El perfil bàsic de les dones tecnòlogues que han respost el qüestionari són dones que majoritàriament viuen a ciutats de més de 100.000 habitants, d'una edat mitjana de 35 anys i, que de mitjana, van tenir la primera experiència amb les tecnologies abans dels 20 anys. Es troben en situació activa i ocupada, amb un nivell d'ingressos mileurista, amb estudis universitaris, aproximadament la meitad tenen estudis tècnics i l'altra meitad no, són majoritàriament solteres, sense persones al seu càrrec, amb temps lliure, però amb elevats percentatges de dedicació a les tecnologies, que utilitzen maquinari propietari, però pel que fa programari aproximadament la meitad utilitzen programari lliure. També gairebé la meitad són desenvolupadores i creadores a més d'usuàries i, la majoria, no realitzen la seva pràctica tecnològica només en solitari.

El total de dones enquestades i analitzades és de 302. El 78% (229 dones) resideixen a l'estat espanyol i la resta resideixen a altres països d'Europa, America del Sur, Amèrica del Nord i Oceania.

El conjunt de les dones entrevistades provenen principalment de Catalunya. El número de dones que resideixen a Catalunya que han contestat el questionari és de 183.

A continuació analitzarem els resultats de l'enquesta pel conjunt de la mostra de dones tecnòlogues que resideixen a Catalunya, i en els casos en que no és possible del total de les enquestades1.

  

Per CCAA d'origen i de residència

 

En primer lloc cal destacar les diferències entre l'origen de les dones i la residència actual, ja que trobem que que han contestat dones de Catalunya que actualment viuen a l'estranger i dones de fora de Catalunya que actualment hi resideixen.

Del conjunt de la mostra de l'estat espanyol originàriament han nascut a Catalunya 130 dones (66%) i hi resideixen 183 (80%). Les dones nascudes a Catalunya provenen principalment de Barcelona amb un 49,22% seguides ja en menor mesura de Lleida (3,91%) , Igualada (3,13%) i la resta que es distribueixen de manera extensa entre 39 municipis de Catalunya.

En canvi, les dones que resideixen a la ciutat de Barcelona augmenta en un 65,38%, seguida en menor mesura d'Igualada (2,20%) i Terrassa (2,20%) i la resta trobem altra cop que es distribueixen extensament entre 44 municipis catalans.

  

Població per tamany de població d'origen i residència

 

Per altra banda, hem analitzat el tamany de la població d'origen i de residència per tal de detectar la mobilitat de les dones enquestades, bé de zones rurals o perifèriques urbanes a la gran ciutat o viceversa, i, també per veure en quin tipus de nuclis urbans viuen aquestes dones. En el conjunt de les dones enquestades existeix una certa tendencia a la mobilitat de municipis petits (de menys de 20.000 habitants) a municipis grans de més de 100.000 habitants, tot i que en poca mesura. Les dones que han nascut en municipis menors de 20.000 habitants són el 24,26% i en canvi hi resideixen un 18,78%. I les dones nascudes a ciutats de més de 100.000 habitants són el 58,91% i hi resideixen el 67,25%2.

  

Edat

  

Les dones enquestades es troben entre les edats de 21 a 65 anys, la mitjana d'edat de les dones enquestades és de 35,52 anys i el grup d'edat més nombrós és el d'entre 31 i 35 anys.

  

Situació laboral

  

Del tipus de situació laboral per Catalunya, el grup més nombrós és el de contractades (48,89%), seguides per les autònomes/freelance (21,67%) i les funcionàries (12,78%). En menor mesura estudiants (6,11%), becàries (7,22%), aturades (2,22%) , mestressa de casa (0,56%) i pensionista (0,56%).

  

Ocupació principal

 

Aquesta pregunta fa referència a una resposta oberta sobre l'ocupació que s'establí d'aquesta manera per tal de que es pogués contestar més d'una ocupació o bé fer-ne una descripció mes acurada. Les dones en la seva majoria han contestat entre 1 i 3 ocupacions principals.

La principal ocupació del conjunt de les dones enquestades és la d'estudiant i/o doctoranda (9,55%) seguida de programadora i/o analista (7,79%), tècnica de polítiques socials/gènere (7,04%), investigadora (6,53%) i professora de secundària i FP (6,03%)3.

L'àmbit principal d'ocupació en el que es troben les dones tecnòlogues enquestades són les ocupacions tècnicosocials i laborals amb un 22,75% que inclouen ocupacions de l'àmbit social (tals com investigació social, educadora, agent d'igualtat d'oportunitats, periodista..) o bé de l'àmbit d'oficina-laboral (administrativa, comptable, etc..). Seguides de l'àmbit tecnològic i científic amb un 19,50% que respon a les ocupacions vinculades al sector de les TICs (enginyera, informàtica, helpdesk, etc..) i el científicotecnològic (investigadora de química, biotecnologia, sistemes, programari lliure, cultura digital, internet, etc..).

El 16,25% de les dones han especificat que són estudiants, están fent la tesi, són docents o realitzen investigació, però no l'àmbit concret en el que treballen. Un altre àmbit significatiu on les dones tecnòlogues desenvolupen la seva activitat és el tècnicocultural-audiovisual amb un 14,25% que respon a ocupacions que van des d' artistes visuals, animació web, disseny gràfic fins a la producció audiovisual, tècnica de so o vídeo o comissàries d'esdeveniments de cultura digital. En cinquè, lloc les dones s'ocupen en l'àmbit de les tecnoformadores (9,75%) que respon a ocupacions d'ensenyament i professores en l'àmbit tecnològic, ja sigui de secundària, formació no reglada o àmbit universitari (professora de matemàtiques, d'informàtica, de software lliure per a la gent gran, de vídeo, etc..), activitats de gestió i creació de cursos online i altres activitats que es desenvolupen en l'àmbit de l'ensenyament i l'educació com la consultoria, generació de materials didàctics, etc..

I en menor mesura les dones han apuntat activitats en l'àmbit tècnicopersonal (4,75%) que inclouen tant activitats com escriure un blog personal o el manteniment de la web pròpia com activitats tècnicodomestiques i de cura com ser mare o mestressa de casa. Per últim l'àmbit tecnoactivista en un 2,75%, amb ocupacions tals com el mediactivisme i l'activisme social.

La categoria d'altres respon a aquelles ocupacions en que les dones no han especificat el seu l'àmbit tals com tècnica, gerent, consultora, etc..

 

Nivell d'ingressos

 

Per nivell d'ingressos, el grup de dones catalanes més nombrós és el mileurista amb un 34,12%, seguit del nivell d'ingressos superior de 1400-1499 euros (20,59%) i del nivell d'ingressos inferiors als mil euros entre 759 i 999 euros (14,71%). Destaca que el 14'12% de les dones enquestades cobren més de 2000 euros i el 8,82% menys de 749 euros.

Els creuaments bivariats mostren i demostren alguns matisos a aquests nivells d'ingressos, com la precarietat de les becàries i algunes autònomes/freelance, que tenen en la seva majoria ingressos per sota dels mil euros. De les que cobren entre 0 i 499 euros el 42,86% són estudiants , seguides de les autònomes/freelance amb un 35,71% i les becàries amb un 14,29%. Les contractades estan més distribuïdes per tots els nivells salariats, i les funcionàries es concentren en 2 dels 3 nivells d'ingressos més elevats4.

 

Nivell d'estudis i Estudis tècnics

 

La gran majoria de les enquestades catalanes tenen estudis universitaris (58,47%) seguit d'estudis de tercer cicle (26,78%), però només aproximadament la meitad de les nostres dones tecnòlogues (55,23%) han cursat estudis pròpiament tècnics.

Si analitzem el nivell d'ingressos de les enquestades per el seu nivell d'estudis, observem a la taula que les que tenen estudis universitaris o bé de tercer cicle són majoria en els dos extrems dels nivells d’ingressos, és a dir, un 80.00% de les que cobren entre 0 i 499 euros mensuals tenen estudis universitaris, i a la vegada, el 100% de les que cobren més de 3000 euros tenen estudis universitaris.

Per altra banda, destaca que les enquestades amb estudis acabats fins el batxillerat tenen en la seva majoria un nivell d’ingressos entre els 1000 i 2000 euros (66,66%). La meitat de les dones que han estudiat FP cobren entre 1000 i 1399 euros, les que tenen estudis universitaris tenen un nivell d’ingressos molt diversos, tot i que el 53% cobren entre 1000 i 2000 euros, de manera semblant succeeix amb les de tercer cicle, que es troben disperses en cada una de les franges, i en major mesura (41,30%) cobrant entre 1000 i 1399 euros.

En canvi, hem trobat que no existeixen diferències estadísticament significatives entre el nivell d’ingressos i si s’han realitzat estudis de tipus tècnic o no, és a dir, tenir estudis tècnics no és factor determinant del nivell d’ingressos5.

  

Formació complementària en matèria tecnològica

 

Si bé prop de la meitad de les dones enquestades no han realitzat estudis reglats en àrees tècniques, una més àmplia majoria de les dones enquestades (62,91%) han realitzat formació complementària en matèria tecnològica. Quan s'han analitzat els resultats més al detall, correspon, sovint, a les que no han realitzat estudis tècnics reglats.

 

Situació familiar i persones a càrrec

 

Per estat civil, la majoria d'enquestades catalanes són solteres, amb parella (31,84%) i sense parella (31,84%), i amb més diferència hi trobem les casades (22,91%) i les que formen part de parelles de fet (6.15%). En relació amb això, la gran majoria de dones enquestades no tenen fills ni altres persones a càrrec (73,77%), però prop de 50 dones tenen fills o altres persones dependents a la seva família que representen aproximadament un 26% de les enquestades.

  

Temps lliure?

 

Es pot veure també que les dones tecnòlogues catalanes, en poques ocasions, diuen no tenir temps lliure (5,49%), però també és veritat que un bon nombre d'elles el segueix dedicant a activitats relacionades amb les tecnologies (38,06%) tot i que no és la majoria.

 

Ús de programari i maquinari lliure o propietari

 

Les dones tecnòlogues enquestades de Catalunya, tot i que la majoria diu utilitzar programari propietari (54,03%), les que utilitzen com a mínim lliure s'apropen a la meitad (45,97%). D'aquestes darreres les que només utilitzen programari lliure representen un 12, 10%. Val a dir que tenint en compte la baixa participació de les dones en el programari lliure a nivell global, tenim un alt percentatge de dones usuàries de programari lliure entre les enquestades.

Pel que fa al maquinari, i segurament pel condicionament de l'oferta, la pràctica totalitat de les dones enquestades, un 95,5% utilitzen maquinari propietari.

 

Usuàries i més que usuàries

 

Pel que fa als nivells d'ús de les tecnologies, com a usuàries o com a desenvolupadores, val a dir que algunes desenvolupadores i creadores són també usuàries en altres programes o aplicacions informàtiques. Per aquest motiu s'ha considerat només usuària o bé usuària i desenvolupadora o creadora a la vegada.

Així dons, les dones enquestades, tot i que la majoria es consideren només usuàries (51,46%) el percentatge d'usuàries també desenvolupadores i creadores és molt elevat (48,54%), i per tant prop de la meitad es consideren més que usuàries.

  

Pràctica solitària i pràctica col.lectiva

 

La majoria de les dones enquestades a Catalunya realitzen la seva pràctica tecnològica no només soles. La majoria de vegades amb gent ho fan un 11.80%, a vegades soles i altres amb gent un 44,10% i bàsicament en solitari un 44,10%.

En els creuaments realitzats, que ens ajuden a matisar aquestes informacions, hem vist que són les només usuàries les que més practiquen soles, i que, en canvi les també desenvolupadores i creadores practiquen més en equip i amb altres persones.

 

 

1Totes aquestes dades es poden analitzar més profundament per veure creuaments i trobar-hi matisos a partir de les informacions publicades a la web www.donestech.net i a través de les visualitzacions generades com donestech en AREA disponible a: http://nualart.com/area

2Fa referència al total d'enquestades de l' Estat Espanyol.

3Dades que fan referència al total de les enquestades.

4Fa referència a la taula Table of ‘Situació laboral’ by ‘Nivell d'ingressos’

5veure taula Table of ‘Estudis’ by ‘Nivell d'ingressos’