Fonts de dades estadístiques públiques a Catalunya, Estat Espanyol i Internacional

Catalunya

 

Fonts

Indicadors

Valoració

 

enllaç

 

Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat Catalunya.

Estadístiques de la Societat de la Informació

Els indicadors de la SI s’alimenten de les enquestes anuals INE a les llars i empreses sobre equipament i ús de les TIC a Catalunya (mostra ampliada a les darreres onades per cobrir les comarques).

 

enllaç

 

L'Observatori de la SI publica regularment informes i estudis referents a la situació de la Societat de la Informació a Catalunya en diversos àmbits: llars, individus, empreses, administració, educació, sanitat, R+D, infraestructures i llengua.

 

 • Adopció de les TIC a la llar i pels individus

 • Adopció de les TIC a l’empresa i als negocis

 • Implantació de les estructures tecnològiques

 • Adopció de les TIC a les administracions locals i regionals

 • Implantació de les TIC a l’ensenyament i a la sanitat

 

 

 

a) Indicadors TIC a la Població: Indicadors d'ús / Indicadors d'equipament TIC al territori / Indicadors d'equipament TIC a la llar / Barreres a l'ús d'Internet

 

 

b) Indicadors TIC a la empresa: Indicadors d'ús / Indicadors d'equipaments TIC a les empreses / Internet i Seguretat

 

.

 

• Cap dels indicadors inclou la variable sexe.

Poques dades segregades per sexe.

• Es parla tota la estona d' «usuaris», «treballadors», utilitzant el masculí en sentit genèric

• Ús de les tics s'identifica únicament amb ús d'internet, mòbil i similars.

• Els indicadors a la llar incorporen l'ús de les TICs de 0 a 14 anys, pero en cap cas s'especifica tipus de llar amb dades segregades per sexe.

• Hi ha publicacions vàries anuals des del 1999

molt són pdf's

• Molt recomanable tot i això per l'estudi de Catalunya

 

enllaç

 

Enquesta adopció TICs a ens locals: Generalitat i Localret.

 

Formulari enquesta TIC 2006 enllaç

 

c) Indicadors TIC a l'administració local: Impacte i barreres de la digitalització als ajuntaments / Dades clau / Serveis en línia / Equipament TIC als ajuntaments / TIC al territori / Comparativa europea de l'administració electrònica

 

• L'enquesta no recull cap dada segregada per sexes ni cap indicador d'impacte de gènere.

• Bona eina per implementar polítiques de Si a nivell local

 

enllaç

 

Punts públics d'accés a internet i fractura digital

(Generalitat i Localret)

 

 • Distribució dels PIAPs al Territori

 • Característiques i usuaris

 

Les preguntes que s’han respost són les següents: Nombre de centres públics d’accés a Internet que hi ha al municipi, siguin o no de titularitat de l’ajuntament / Nombre d’ordinadors d'ús públic amb accés a Internet en aquests centres / Entre els anteriors, nombre de centres d’accés públic a Internet adscrits a la

Xarxa de Telecentres de Catalunya (incloent-hi els punts ÒMNIA) / On estan situats aquests telecentres / Serveis que s’ofereixen des d’aquests centres / Horari d’obertura dels centres / Tipus de programari (lliure o de propietat) que s’empra en aquests centres

 

• Tracta dels punts públics d'accés a internet, els seus horaris, si han fet formació i tal...o sigui ordinadors a biblioteques o ajuntaments.

• Destaca que en sitúen més a àrees rurals perquè consideren que a les grans ciutats la gent té més internet a casa. Amb això ja diuen que treballen la fractura digital.

• Inclou una taula de dades de distribució de persones usuàries segregada per sexe. Però no es creua amb altres variables.

 

enllaç 1 | 2

 

Enquesta sobre l'ús de les noves tecnologies a Catalunya , de la Direcció General d'Atenció Ciutadana

Realitzada per el Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública.

 

 • L’ús de mitjans de comunicació i informació

 • Tinença de noves tecnologies

 • Mitjans tradicionals: televisió, ràdio i premsa

 • Internet, Correu electrònic, Telèfon mòbil

 • Ús i coneixement de Gencat

 • Utilitat dels mitjans d’informació

 

• Actualitat 2006

• Segregat per sexes, però no controlat ni creuat amb altres variables.

• Bastant profund amb tipus d'ús d'internet i correu electrònic

• També explora variables com edat, llengua, nacionalitat , professió, nivell d'estudis, provincia i dimensió del municipi

 

enllaç

 

Llistat d'associacions de dones científiques i tecnòlogues

 

enllaç

 

Portal de la Generalitat de Dones i Ciència

 

 • Grups de recerca de dones

 • Associacions de dones científiques i tecnòlogues

 • Portals destinats a recursos sobre dones i ciència

 • Altres enllaços

 

Mesures per a fer més visibles les aportacions de les dones en els àmbits científics i tècnics a més d’impulsar la difusió del treball dut a terme pels equips liderats per dones en tots els camps de la recerca científica; alhora, es pretén destacar i reconèixer la tasca realitzada pels grups de recerca amb una participació significativa de dones de les universitats i facilitar-ne el treball en xarxa.

 

enllaç

 

Programa Dona de la Universitat Politècnica de Catalunya

 

 

 

 

Han realitzat estudis en:

 • Dones i carreres tècniques. Perfils de les estudiants a la UPC.1998/99.

 • Dones i carreres tècniques. Perfil de les titulades en Enginyeria Industrial.

 • Estudi de la incidència dels canvis del sistema actual com a agents modificadors de la demanda de places universitàries tecnològiques.

 • Situació professional de les dones enginyeres

 • Llibre Blanc de les Dones de Catalunya en el món de la ciència i la tecnologia.

 

L'any 1997 des de la UPC es crea el Programa Dona per posar en marxa accions per incrementar el nombre de dones en les carreres tècniques. Una de les accions del seu programa és l'elaboració de dades estadístiques desagregades per sexe.

 

enllaç 1 | 2

 

Llibre Blanc de les Dones de Catalunya en el món de la ciència i la tecnologia. 2003.

Realitzat per DonaUPC i editat per l'Institut Català de les Dones.

 

El Llibre Blanc conté dades de 2001 de:

 

 • Situació de les dones a l’ensenyament (secundària no obligatòria i universitat) i al mercat de treball.

 • Situació laboral en els diferents sectors d’activitat, per categories professionals i, concretament, la situació de les dones en els sectors d’alta i mitja tecnologia, les professionals de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i les dones que es dediquen a la recerca i al desenvolupament (R+D).

 

El 29% de la població ocupada en sectors d’alta i mitjana tecnologia són dones.

La recerca, la ciència i la tecnologia continuen sent territori masculí: només el 33% del personal dedicat a R+D a Catalunya són dones, i a les empreses la proporció de dones que fan activitats de recerca i desenvolupament es redueix al 21%.

Les noies continuen escollint àmbits d’estudi tradicionalment femenins, ja que només el 7,2% de les noies que fan batxillerat elegeix la modalitat tecnològica, i el 8,7% de les estudiants universitàries de titulacions de cicle llarg escull una titulació d’arquitectura o enginyeria. En el mercat de treball —on les dones són el 39,9% de la població activa— la proporció de directives i tècniques en empreses dels sectors d’alta i mitjana tecnologia és del 23,5% .

 

 

Estat espanyol

 

Fonts

Indicadors

Valoració

 

enllaç

 

Comissió Dones i Ciència al CSIC

 

 

Constituida al 2001 publiquen dades estadístiques i informes:

 • Distribució del personal investigador de plantilla del CSIC per àrees científiques, escales i sexes.

 • Estudi “La situació de les dones en el sistema educatiu de Ciència i Tecnologia a Espanya" 2003

 • Posició i producció de les investigadores del CSIC a Catalunya. Estudi comparatiu. 2004.

 • Participació de dones en tribunals d’accés a Científics Titulars i de promoció a Investigadors Científics i Professors d’Investigació en els anys 2003 i 2004.

 

• Recullen dades anuals

• Realitzen informes en profunditat de la situació de les dones en àrees tecnològiques i científiques específiques

• Recuperació de la història de les dones i la ciencia a l'estat espanyol

• Estudis qualitatius que analitzen la perspectiva de gènere en l'accés i promoció de les dones a les carreres científiques

• Espai de biografies de dones ilustres

• Enllaços a altres webs

 

enllaç 1 | 2

 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Informe Mujeres Investigadoras 2001 i 2006

 

 • Personal directivo del CSIC

 • Personal con nivel 30

 • Distribución del Personal Científico por áreas de investigación

 • Distribución del Personal Científico por áreas de investigación y edad

 • Oferta de empleo público libre

 • Oferta de empleo público libre por años 1996/2000 i 2001/2005

 • Promoción interna por años 1998/2000 i de 2001/2005

 • Edad media de ingreso del Personal Científico

 • Edad media de promoción del Personal Científico

 • Miembros de Tribunales de Investigación

 

 

 

• Informe molt complert en la situació de les dones a la investigació científica.

• Actualitzat anys posteriors 2003, 2004, 2005 i 2006

 

enllaç

 

La Situación de las mujeres en el sistema educativo de ciencia y tecnología en España y su contexto internacional

 

Anàlisi qualitativa i quantitativa:

 • Participació de les dones en tots els aspectes educatius de la ciència i la tecnologia.

 • Factors i variables socials, econòmiques, etc. que incideixen en la participació femenina en la educació, la ciencia i la tecnologia.

 

Dades de les universitat:

 • Alumnat matriculat en llicenciatures o enginyeries per any, sexe i àrea del curs 1997-98 a 2000-01

 • Alumnat graduat en llicenciatures o enginyeries per any, sexe i àrea del curs 1997-98 a 2000-01

 • Alumnat matriculat en estudis de doctorat per any, sexe i àrea : 1997-98 a 2000-01

 • Tesis doctorals llegides per er any, sexe i àrea : 1997-98 a 2000-01

 • Professorat per categoria, sexe, àrea i any

 

• Recerca exhaustiva de fonts, i explotació estadística ad-hoc sobre les fonts del INE , INE-base i altres fonts

• Unifiquen criteris referents als indicadors que haurien de recollir totes les universitats (categories, àrees, composició de les mateixes, etc..): serveix de referent per posteriors recollides de dades i comparatives.

• Un dels resultats més notables és la constatació d'un major número de dones estudiant i llicenciades, excepte en les enginyeries. En canvi, a partir del grau de doctor/a les proporcions canvien, formant-se la denominada « estisora » que culmina en el nivell de catedràtic/a. Això mostra una pèrdua de dones al llarg de la carrera acadèmica.

 

 

 

 

enllaç

 

Instituto de la mujer: mujeres y nuevas tecnologías.

 

 

 

 

 • % homes i dones d'accés a medis de comunicació, segons medi: diari, revistes, ràdio, televisió, cine, internet de 2002 a 2007.

 • % homes i dones que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses

 • % homes i dones que han hecho algún curso de ordenadores en el último año

 • % homes i dones que han utilizado Internet en los últimos 3 meses

 • % homes i dones que han comprado a través de Internet en los últimos 3 meses

 • % homes i dones que usan teléfono móvil

 

 

• Només a nivell estatal

• Dades d'ús d'internet i ordinador personal per part de les dones

• Dades comparatives de 2002 a 2007

 

enllaç

 

Taula de dones que treballen alta tecnologia, elaborada per Instituto Mujer

 

 • % dones Sectors manufacturers de tecnologia alta i mitja-alta

 • % Serveis de alta tecnologia o punta

 

 

 

• Només 2002-2004

• Total del % dones és 2002 : 25,84% , 2003: 24,92%, i 2004: 26,50%.

• No especifica càrrecs i condicions laborals

 

enllaç

 

INE: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares

 

 

 

 • Productes de tecnologies de informació i comunicació de les llars de l'estat espanyol

 • Usos d'aquests productes, d'Internet i comerç electrònic.

 

 

• Dades de 2002 al 2006 (no sempre tots els anys)

• Dades sobre ús internet i equipaments informàtics en general

• Dades també per edats i camp / ciutat (mes o menys)

• Dades segregades per sexe, algunes només a nivell estatal, i es troben algunes específiques per CCAAenllaç

Altres anys:

enllaç

 

Ministerio de educación: B6.10. Utilización de Internet y utilización del ordenador de los niños de 10 a 14 años en los tres meses anteriores.

 

 • Indicadors de l'equipament informàtic dels centres docents de primària i secundària

 • Dades sobre l'ús de l'ordinador i accés a internet, tant en el centre com fora d'ell, per part de nens i nenes de 10 a 14 anys.

 

 

 

• Per CCAA , centres de primària i secundària

• Usos d'internet a l'escola i a casa amb dades segregades per sexe.

• La variable sexe no es creua amb altres indicadors

 

 

Unió Europea

 

Fonts

Indicadors

Valoració

 

enllaç

 

Fonts Estadístiques: actualitat europea

 

 

 

 

Conté:

 • Statistics in Focus 12/2006: Ús d'Internet pels ciutadans i les empreses, en anglès

  Table 3: Regular internet usage in 2005 by gender and professional activity – EU25*

 • Statistics in Focus 38/2005: Fractura digital a Europa, en anglès

  Moltes dades desagregades per sexe.

 • Statistics in Focus 2005: Domini dels europeus en l'ús de les TIC, en anglès

  Table 2 – Individuals’ level of basic computer skills (2005), by gender

 

 • Statistics in Focus 25/2005: Ús d'Internet-seguretat i confiança, en anglès

  No hi ha dades segregades per sexe.

 • Statistics in Focus 9/2005: eGovernment : Interacció en línia amb empreses i ciutadans, en anglès

  No hi ha dades segregades per sexe.

 

 

Resaltem algunes conclusions:

• The digital divide is mainly a matter of age and education, whereas the gender gap is small. Among 16 to 24 year olds the proportion of computer or Internet users is three times higher than among persons aged 55 to 74. A similar degree of inequality is observed when comparing persons with higher education with the less educated.

• Despite increasing levels of ICT usage in all sections of society, the divide is not being bridged.

• Digital literacy is a particular problem for the older generation (61% of people over 55 years of age have never used a computer), people who don’t have an upper secondary education (57% have never used a computer, compared to ‘only’ 25% and 8% for mid- and higher levels of education respectively) and the unemployed (36%).

On the other hand, the gender gap (not shown in the graph) is relatively small, with 37% of women having no computer experience, compared to 31% of men.

 

enllaç

 

Eurostat: Ciencia i Tecnologia (en anglès, francès i alemany)

 

Conté dos macroapartats:

 

 • R&D Industrial Investment Scoreboard

 • Information Society

 

I una publicació “Science, technology and innovation in Europe - 2007 edition”: dades estadístiques i indicadors relacionades amb ciencia, tecnologia, innovació i regions.

 

• Evolució i composició de l'àmbit de la ciencia i la tecnologia a Europa, anàlisi comparativa entre països.

 

 

enllaç

 

Eurostat i gènere

 

Human ressources

 

 • Science and technology graduates - females UE 1993 a 2004 // Female tertiary graduates in science and technology per 1000 of female population aged 20-29 years

 

 

 

enllaç

 

Eurostat i gènere

 

Human ressources

 

 • Share of women researchers: by sector. UE 1993 a 2005 // The share of women researchers among total researchers in head count in all institutional sectors is shown: business enterprise / government / high education

 • Share of women researchers (FTE): all sectors. UE 1994 a 2005.

  FTE (Full-time equivalent) corresponds to one year's work by one person (for example, a person who devotes 40 % of his time to R&D) is counted as 0.4 FTE. The share of women researchers among total researchers in FTE in all sectors of performance is shown.

 

 

enllaç

 

Eurostat i gènere

 

Information society

 • E-government usage by individuals- females / Percentage of individuals who have used the Internet, in the last 3 months, for interaction with public authorities 2002 a 2006

 

 

enllaç

 

Science graduates are younger and better employed - Issue number 18/2006.

 

 

 • Stocks and flows of graduates with a degree in science, mathematics and computing as well as in engineering, manufacturing and construction.

 • 29% of the 55 million graduates in the EU had a degree in those two fields of education.

 • The science and engineering graduates are further analysed with regard to their gender, age and occupations.

 

Veure Taula: Table 2: Tertiary graduates aged 25-64, in thousands, by field of education and their percentage share of the total stock of tertiary educated as well as the proportion of female graduates, in the EU and selected countries, in 2005

Figure 3: New graduations from S&E and other fields, by gender, in thousands and in percentage, in the EU and selected countries, in 2004 in Science and Engineering fields of education / in Other fields of education than Science and Engineering

Figure 4: Stock of female and male S&E tertiary graduates 25-64 years old, in thousands and as a share of tertiary graduates

Hi ha una taula molt interessant sobre quin tipus de feina troben els estudiants de ciències i tecnologies pero no esta desagregada per sexes.

 

 

L'informe conclou: Women are often under-represented among Science graduates and, in particular, among Engineering graduates. In 2005, the share of females, amongst all EU graduates in respectively field, was 37% and 15%. In some countries, however, females were in the majority among graduates with an educational background in Science. This was the case in Estonia, Bulgaria, Romania, Cyprus, Italy, Lithuania, Portugal and Latvia.

Women made up 31% of new graduates from S&E in the EU in 2004 (Figure 3), compared to only 22% women in of the stock of S&E graduates in 2005 (Table 2). Although the female share of recent S&E graduations seems to be rather high, parity between women and men in new graduations from S&E is not found in any of the countries shown in Figure 3.

 

enllaç

 

eEurope_ Lisboa Objectives 2010

 

Estudis desenvolupats per la Unió Europea sobre varis aspectes de la societat de la informació.

 

 

• Pel moment poques estadístiques i mai segregades per gènere.

 

 

Món

 

Fonts

Indicadors

Valoració

 

enllaç

 

Global Information Society Watch: Informe de la Societat Civil amb anàlisi de dades a nivell internacional i nacional.

 

Veure informe estat espanyol: enllaç

 

 

Objectius:

 • Detectar amb dades l'estat de la qüestió de les polítiques de TICs a nivell local i a nivell global

 • Fomentar el debat crític

 • Enfortir el treball en xarxa i la defensa dels drets per una justa inclusiva societat de la informació

 

 

En l'informe de l'estat espanyol inclou un apartat específic sobre gènere que diu:

“Limitacions de la visió de la participació de les dones a la societat de la informació: la participació de les dones a la societat de la informació es baixa, tot i que considerem com un pas positiu que les dades han començat a desagregarse per tal de mostrar el component de gènere en la línea de les directives de la UE. Tot i que hi ha alguns estudis i experiències que ofereixen un anàlisi creuat per gènere (Castaño, 2003), la tendencia majoritària es considerar a les dones com afectades per la “bretxa digital” de la mateixa manera que els homes. “

 

 

Altres estudis

 

Fonts

Indicadors

Valoració

 

Enllaç 1 | 2 | 3

 

Estudi de Dones i software lliure a l'estat espanyol

Author: Ana Lamas Clemente

 

Perfil de les dones que són usuàries i/o es dediquen al programari lliure:

 

 • Nivel de estudios

 • Profesiones

 • Estado Civil

 • Usa la pareja software libre

 • Frecuencia de Uso del software libre

 • Participa activamente en la comunidad a través de LUGS

 • Existe machismo en la comunidad Open Source

 • Juega a Videojuegos

• Presenta gràfiques resultat de les pròpies enquestes

• Mostra aspectes relacionats amb software lliure pel seu anàlisi

• Anàlisi de rols socials, de variables demogràfiques i ús del software lliure. També preguntes sobre jocs.

 

Según la autora del estudio el perfil de la mujer que usa el software libre es "mayoritariamente de formación universitaria de unos 28 años de edad, soltera y con pareja (que además también usa software libre) es estudiante o informática, empezó en el mundo de las computadoras con unos 15 años y lleva dedicada en el mundo del software libre unos 3 años. Colabora en actividades de grupos de trabajo relacionados con el software libre".

 

enllaç

 

Free/Libre/Open Source Software: Policy Support

Made within European Union Sixth Framework Programme (FP6) , 2006

By Bernhard Krieger; James Leach

 

Combina metodologia etnogràfica i quantitativa. Respon a les questions:

 

 • For whom is it easier to get

acknowledgement for work in the F/LOSS community? (female respondents)

 • For whom is it easier to get

acknowledgement for work in the F/LOSS community? (male respondents)

 • Regarding the FLOSS community as a

whole, have you ever observed discriminatory behaviour against women?

 • Regarding your collaboration with

others during your FLOSS activities, have you ever observed or experienced

discriminatory behaviour against women?

 • From which age onwards did you use

a computer?” and “When did you have your first computer of your own?”

 • Have you ever been asked for a

date by a F/LOSS participant?

 • In online contexts women often get

more attention as a woman rather than a F/LOSS participant.

 • In offline contexts women often get

more attention as a women rather than a F/LOSS participant.

 • What is the highest level of education

you have completed?

 

• Presenta gràfiques resultat de les pròpies enquestes

• Enquesta realitzada a nivell europeu

• Anàlisi cultural de les comunitats FLOSS

• Analitza els factors significatius que exclouen a les dones de les comunitats FLOSS

• Ofereix recomenacions per tal de desenvolupar polítiques públiques per tal de donar support a les dones a participar dels projectes i events de FLOSS.

 

 

 

enllaç

 

Estudio La diferencia sexual en los videojuegos

Instituto de la Mujer y Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE)

 

 

 

Analitza:

 • Ús dels videojocs

 • Utilització dels videojocs segons el sexe

 • Ocupació del temps lliure

 • Tipus de videojocs més utilitzats

 • Lloc de joc

 • Jugar sol/a o acompanyat/da

 • Supervisió del joc

 • Cóm s'aconsegueixen els jocs

 • Percepcions sobre els videojocs

 • Finalitat i motivació del joc

 • ¿Jocs per nois i jocs per noies?

 • Percepció sobre les/les protagonistes

 • Rols dels homes i de les dones

 • Violencia en els videojocs

 

 

• Analitza 250 dels jocs més venuts com 'El Señor de los Anillos', 'Final Fantasy' o 'Super Mario Bross'.

• Anàlisi de rols de gènere i cultural

• L'estudi ve acompanyat d'una Guia didàctica per l'anàlisi dels videojocs