1. Presentació

La investigació donestech/memoria històrica ha pretès acostar-se, conèixer i recuperar la memòria històrica democràtica de les dones que exerciren i contribuiren en alguns dels àmbits de les tecnologies de la informació i la comunicació durant el període franquista i la transició a Catalunya.

Aquesta recerca s’aproxima als períodes històrics del Franquisme i la transició des d’una perspectiva de gènere amb la intenció de gratar i visibilitzar els camins d’accés d’aquestes dones a les tecnologies, les barreres amb les que es van trobar, les seves contribucions, els impactes del seu exercici laboral, però també social i polític. Per així, tangencialment, mostrar com aquestes dones han contribuit al desenvolupament social, polític, tecnològic i de progrés de la societat catalana.

Per a realitzar aquest estudi s’han revisat diverses fonts bibliogràfiques en relació a aquells períodes i períodes anteriors, així com literatura relativa al desenvolupament tecnològic i a la història de les dones i el treball. A la vegada s’han recollit biografies i documentació gràfica de diferents arxius físcis i virtuals, i, també, s’han recuperat documents i entrevistes de les recerques prèvies de donestech.

A més d’això, A través d'entrevistes qualitatives s’han recollit els testimonis d'algunes d'aquestes dones i les seves vivències en l'exercici de les seves tasques com a telefonistes, locutores, recepcionistes, presentadores de televisió, realitzadores, etc...que han tingut en compte les pautes metodològiques proposades pel memorial democràtic i l'experiència i expertesa d'investigadores socials llicenciades.

Aquesta investigació s’estructura en 3 parts clarament diferenciades. La primera part consisteix en la introducció, amb un primer apartat sobre els períodes a tractar, una segona part sobre un repàs històric de la implantació de les velles TICs en el territori català, i, finalment un darrer apartat sobre la història de les dones i el treball a casa nostra. La segona part desenvolupa els continguts de les dones i el treball TIC focalitzant-se en la telefonia, la ràdio i la televisió. Així doncs el primer apartat, després de repassar la pretelefonia, que en seria la telegrafia, tracta de la implantació de la telefonia i el paper de les dones en les tasques telefòniques, així com les seves condicions laborals i les seves resistències. El segon apartat versa sobre la implantació de la ràdio i el paper de les dones desenvolupat en ella, tant en la ràdio oficial franquista com en la resistent i veure’n la seva evolució amb l’entrada de la democràcia. Finalment, el tercer apartat tracta de  la implantació de l’audiovisual, la televisió i el cinema, i del paper i les contribucions de les dones en el seu desenvolupament a Catalunya. En una darrera part, i com a conclusió, s’exposa el sumari del paper i contribucions de les dones en el desenvolupament històric tecnològic de la nostra societat i les resistències, lluites i contribucions de les donestech en el desenvolupament històric democràtic de Catalunya.

La recerca, la documentació complementària, les biografies de multitud de donestech, així com aquests testimoniatges, han estat arxivats a la web de donestech.net i són accessibles, sota llicències lliures, per a la consulta pública i per visibilitzar la memòria històrica democràtica de les nostres donestech.

Aquest projecte ha estat realitzat per l'Eva Cruells i la Núria Vergés com a coordinadores i investigadores i amb la Fernanda Zanuzzi i l’Alex Hache, també com a investigadores. Aquesta nova recerca contextualitzarà i complementarà el projecte global iniciat el 2006 Donestech i s’entén en el marc de  les activitats de investigacció de l’associació Alia. Tot plegat, i com sempre, amb la col.laboració d'altres entitats i col.lectius de caire tecnològic, de Recerca i de difusió com Riereta, Ràdio Paca o el Grup Copolis de la Universitat de Barcelona, i, també, amb el suport econòmic del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.

Evidentment i sobretot, aquesta recerca no hauria estat possible sense els valiosos testimonis de l’Angelina, Lala Gomà, Lola Salvador, Maria Rosa, Maria José, Marisa, Marisol, Montse Minobis i Cecilia Bartolomè.