ona

Activ­ista dels drets humans a difer­ents camps, tant a inter­net com als carrers. Va començar amb la util­itza­ció del programari lliure per ètica al 2000, ja que creu què el coneix­ement deu ser a l’abast de tota la human­itat, passant a ser una usuària avançada, per acabar estu­di­ant, ensenyant i trebal­lant amb programa­ció, sistemes opera­tius, priva­citat i seguretat, entre d’al­tres. Al mateix temps, sempre ensenyant el que aprèn perquè és estu­di­osa de la pedago­gia i la seva adapta­ció segons el perfil de les persones que volen apren­dre.

Curi­osa per natura, ha parti­cipat en projectes tan diver­sos com horts urbans, centres socials okupats i auto­ges­tion­ats o grups de auto­form­a­ció i activ­isme del programari lliure. Avui en dia precària, com la majoria que no ha volgut vendre el seu talent a una multinacional en el camp de la informàt­ica. Amant de l’an­on­imat i de la privadesa. Femin­ista en la vida quotidi­ana i ara part de Donestech des del 2015 amb qui aprenc constant­ment i estic molt agraïda d’haver-me inspirat a posar la cura al centre en tot el que faig, com ara el manteni­ment del nostre llistat d’eines [ca] [es]. Ara col·labor­ant en el projecte FemB­loc (línia d’aten­ció onlie enfront les viol­èn­cies masclistes digit­als) del que està molt satis­feta.