Donestech en Area

Notícies

Visualització Donestech

Presentació

La visualització “donestech” mostra el perfil de les dones tecnològues i, de forma específica, quines han estat les seves vies d'accés a les tecnologies, quin ús en fan i què en voldrien millorar.

Les dades que es visualitzen provenen dels resultats de les més de 300 enquestes on-line(fins l'abril del 2007) recollides per la investigació social activista de donestech.

Conjuntament amb les persones que participen en la recerca donestech s'ha treballat per recodificar la informació qualitativa recollida i transformar-la en dades operacionalitzables a nivell quantitatiu per tal de facilitar-ne la sistematització i la seva visualització amb eines com AREA.

Basant-nos en les dades recollides de la recerca donestech i per a ser visualitzades amb AREA s'han establert una sèrie de paràmetres que poden ser visualitzats i comparats. Així, com a paràmetres comparables respecte les enquestades, hi trobem la situació laboral, el nivell d'ingressos mensuals, si han realitzat estudis tècnics o no, tenir o no persones depenents al càrrec, el seu nivell d'estudis, el continent d'origen i de residència, si tenen temps lliure i si el dediquen a activitats tecnològiques, activistes o altres, l'edat del seu primer contacte amb les TICS, si practiquen soles o amb gent, si utilitzen només programari privatiu o si també n'utilitzen de lliure, i el mateix amb el maquinari, i si s'usen les tecnologies com a usuària o també com a desenvolupadora. A més, s'han recodificat algunes respostes per a permetre conèixer, també, les formes d'entrada d'aquestes dones a les tecnologies, els factors que creuen que ho han fet possible, la seva ocupació i finalment què millorarien de la seva pràctica amb les TICS.

Més enllà de tots aquests paràmetres que es poden creuar entre ells es pot veure la descripció i les narratives que incloïen les respostes de les dones enquestades.

Aquesta visualització donestech ha estat una visualització puntual i única en el temps, a menys que des de donestech es cregui oportú deixar oberta l'enquesta en un futur i permetre així la nova inclusió de dades.

accedir a la visualització:

Area

Aquesta visualització s'ha realitzat amb el suport de:

 Àmbits Temàtics: