Suport institucional

Donestech/Alia reb el suport institucional de:

 

 

Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI

de l’Ajuntament de Barcelona

en el projecte

d'Empoderament Ciberfeminista per a la prevenció i resposta de les VMD.

De 2017 a 2022 2 creus i 2 4 barres

 

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

 quadrat a l'esquerra taronja clar amb les lletres A i D en negre i dues Cs en vermell. a la dreta fons blanc amb lletres negres amb les paraules

 

Servei d'Ocupació de Catalunya

 part dreta fons verd amb soc en blanc, part esquerra en lletres blanques Servei d'Ocupació de cataluna sobre fons blau clar

 

 

Generalitat de Catalunya

 escut amb la senyera i les lletres

 

Unió Europea

 Unió Europea, Fons Social Europeu. L'FSE inverteix en el teu futur

 aquest projecte ha sigut finançat per l'UE