donestech/memòriahistòrica

Notícies

PROJECTE MEMORIAL: donestech/memòriahistòrica:

RESULTATS DEL PROJECTE DONESTECH/MEMORIAHISTORICA

El projecte que aquí es presenta pretén conèixer i recuperar la memòria històrica democràtica de les dones que exerciren en algun dels àmbits de les tecnologies de la informació i comunicació durant el període franquista i la transició a Catalunya.

Dones i TICS en el franquisme i la transició a Catalunya pretén conèixer quines eres les vies, o barreres, d'accés de les dones a aquestes tasques i quins condicionants i impactes socials, i polítics, tenien en l'exercici de la seva feina. A la vegada, es pretén conèixer quina ha estat la valoració de la seva feina i en quina mesura han contribuït al desenvolupament igualitari, democràtic i de progrés de la societat catalana.

A través d'entrevistes qualitatives es recolliran els testimonis d'algunes d'aquestes dones i les seves vivències en l'exercici de les seves tasques com a telefonistes, locutores, recepcionistes, presentadores de televisió, realitzadores, fotògrafes etc...que tindrà en compte les pautes metodològiques proposades pel memorial democràtic i l'experiència i expertesa d'investigadores socials llicenciades.

Aquests testimoniatges es recolliran en suport audiovisual i sonor, i , en la mesura del possible, es recopilarà material complementari de l'època que aquestes dones puguin aportar, que es trobi en fons documentals públics o que s'hagi realitzat en recerques similars anteriors.

Per facilitar l'accés a aquests continguts la informació es digitalitzarà i es publicarà, sota llicències lliures i de forma immediata, a l'arxiu de la web [www.donestech.net]. La mateixa web servirà per la difusió del projecte, però altres entitats i plataformes d'informació i comunicació col.laboraran en aquesta tasca difusora.

D'aquest projecte en seran coordinadores l'Eva Cruells i la Núria Vergés i investigadores la Fernanda Zanuzzi, l'Alex Hache, l'Eva Cruells i la Núria Vergés. Aquesta nova recerca contextualitzarà i complementarà el projecte global iniciat el 2006 Donestech. Es realitzarà en el marc de l'Associació Alia, especialment experientada en recerca social, dones i exclusió social amb la col.laboració d'altres entitats i col.lectius de caire tecnològic, investigador i de difusió.

 

Àmbits de Treball: