index memoria

MEMÒRIA HISTÒRICA, DONES I TIC

INDEX

1:PRESENTACIÓ

2: INTRODUCCIÓ
2.1: Períodes: franquisme i transició
2.2: La implantació de les tecnologies de la informació i la comunicació
2.3: dones i treball durant el franquisme i la transició
2.4  metodologia de la Recerca

3 TELEGRAFISTES I TELEFONISTES
3.1 ANTECEDENTS DE LES TELEFONISTES: LES TELEGRAFISTES
    3.1.1 Introducció
    3.1.2 La implantació del Telègraf
    3.1.3Telègraf, dones i treball
3.2 LES TELEFONISTES
    3.2.1 Introducció
    3.2.2 La implantació del Telèfon
    3.2.3 La incorporació de la dona en la telefonia
    3.2.4 Telefonistes i canvi històric social i polític

4. RADIO
4.1.   Context històric de la ràdio a Catalunya i a Espanya durant la II Repùblica
4.1.1. El control de la informació: la guerra i el franquisme
4.1.2. La ràdio en català l'exili
4.1.3. La ràdio a la transició
4.2.    Ràdio, dones i treball
4.2.1. Les revistes femeninas radiofónicas
4.2.2. Trajectòries, accés i aprenentatge
4.2.3. Dones i resistència: fer ràdio a l'exili
4.2.4. Els canvis polítics i tecnològics

5. AUDIOVISUAL: CINEMA I TELEVISIÓ
5.1 Introducció
5.2 Origen del cinema i implantació
5.3 El paper de les dones en l'origen i implantació del cinema a Catalunya.
5.4 La guerra civil, la transició i la dictadura: exili i estancament
5.5 Anys 60: les escoles de cinema i l'esperit de renovació. Les dones participen en minoria.
5.6 Anys 70: període de transició, la revolta al carrer, el vídeo i els moviments obrers, socials i feministes
5.7 Anys 80: la memòria en el cinema, creació de TV3 i la presencia de les dones a l'audiovisual.

6. CONCLUSIONS

7. BIBLIOGRAFIA

8. ANNEXES

8.1 BIOGRAFIES
8.2 VIDEOS i AUDIOS
8.3 FOTOGRAFIES