explicacio inicial projecte

Recerca sobre l'accés i ús tècnic de les noves tecnologies per part de les dones / Desenvolupament de visualitzacions i audiovisuals per a la difusió dels coneixements generats

 

D'on partim?

 

La present proposta de recerca sorgeix de la preocupació per la relativa poca presència de les dones en el món de les noves tecnologies en general i, concretament, en l'ús i desenvolupament tècnic de les mateixes.

A Catalunya, quant a l'ús de les noves tecnologies, encara s'observen importants desigualtats entre homes i dones1. La formació en matèria tècnica també pateix una manca de participació de les dones tant a nivell de nombre d'estudiants com de professorat.
Només al voltant d'un 20% de les persones que treballen en el món de les TIC o similars a l'Estat Espanyol2 són dones i, en el cas del programari lliure, sembla ser que les xifres baixen de forma alarmant3. Finalment, i a banda d'això, encara no hi ha cap dona al capdavant de les empreses més importants del món en aquest àmbit.

Si bé la qüestió de la manca de dones a les TIC s'ha tendit a enfocar cap a la pregunta de per què les dones no hi participen, en la present recerca pretenem trobar la clau de la participació de les dones en les noves tecnologies a partir de la pregunta inversa i investigant el col.lectiu de dones que ja hi participen. Així doncs ens preguntem què determina l'accés de les dones al món de les noves tecnologies i quin ús i desenvolupament tècnic en fan.

L'aparició d'internet i les xarxes telemàtiques, així com l'expansió quantitativa de les eines de registre multimedia ha comportat un conjunt de canvis significatius en l'àmbit de la producció tecnològica, digital, cultural i artística, però també, un impacte en la producció de riquesa, nous oficis i formes de retribució econòmica. Les TICs están generant un conjunt de canvis paradigmàtics en relació a maneres de produir coneixements, desenvolupar innovacions científiques i tecnològiques i experimentar amb models productius alternatius al mercat. La possibilitat de reproduir copies d'una obra, personal o colectiva, d'emmagatzemar i produir dades i coneixements quasi de manera infinita, de dissenyar eines col·lectivament a través de les comunitats de persones desenvolupadores de software lliure (FLOSS), així com la difusió sota llicencies lliures (copyleft, creative commons, artlibre) son alguns dels exemples que apunten aquests canvis significatius. D'aquesta manera amb aquest projecte proposem vislumbrar de quines maneres les dones están participant en el desenvolupament de l'anomenada societat de la informació i la cultura digital i multimedia, mostrant les seves pròpies forces i els principals desafiaments amb els que es troben especialment en l'àmbit del programari lliure.

 

La metodologia

 

Per tal de conèixer què ha determinat l'accés d'aquestes dones al món de les noves tecnologies i quin és l'ús que en fan ens plantegem la triangulació metodològica. Per una banda es durà a terme una recerca quantitativa, conscients de les limitacions existents pel que fa a la disponibilitat de dades, i per altra banda, una recerca qualitativa de manera que ambdues es complementaran per donar una visió més integrada de l'estudi. Amb aquesta recerca participativa es mapejarà el panorama tant en l'àmbit de Catalunya com espanyol contemporani de la creació digital i del desenvolupament tecnològic, per a mostrar la participació i les seves condicions, de les dones en les TICs i en la cultura de lo lliure. A partir del resultat dels qüestionaris, entrevistes i grups de discussió realitzat en l'estudi s'ampliarà la informació necessaria per a la producció de materials i eines de difusió i comunicació. Els resultats s'organitzaran i es difondran sota el format de mapes digitals i impresos, així com de videos i audios basats en les entrevistes realitzades i els seus resultats més rellevants.
Els subjectes d'anàlisi de la nostra investigació seran les dones que participen en el món de les noves tecnologies. L'àmbit territorial es tractarà a dos nivells: Catalunya i Estat espanyol.

 

Els nostres objectius

 

Fase A. Recerca sobre l'accés i ús tècnic de les noves tecnologies per part de les dones

 • Realitzar una revisió bibliogràfica de l'estat de la qüestió que permeti avançar en la recerca sobre la clau de la participació de les dones en la tecnologia ¿què determina l'accés de les dones a les TICs i quina visió, ús i desenvolupament en fan d'elles?
 • Aportar una anàlisi de les fonts estadístiques actuals oferint una sistematització i visió de conjunt dels estudis i dades estadístiques que ofereixen informació sobre quin ús realitzen les dones de les tecnologies
 • Identificar i analitzar aquells factors que faciliten l'accés de les dones a les TICs. Identificar i analitzar problemàtiques, desafiaments i estratègies de resolució que les dones experimenten en les seves trajectories de formació i treball en l'àmbit de les TICs. Identificar i analitzar l'ús i desenvolupament tecnològic que realitzen les dones en el món de les TICs. Per això es realitzarà una enquesta en forma de qüestionari.
 • Realitzar entrevistes en profunditat i grups focals per a identificar i analitzar aquells factors subjectius, personals, culturals, socials , econòmics i polítics que determinen l'accés de les dones a les TICs. S'espera amb aquestes entrevistes vislumbrar les diferents formes d'aprenentatge de les dones de les TICs així com les seves pràctiques, usos i desafiaments. Aquests objectius profunditzaran en la comprensió de les pràctiques discriminatòries de gènere experimentades per les dones en el seu accés i ús de les TICs, de la mateixa manera posarà de relleu les estratègies individuals i col·lectives per sobreposar-les.
 • Elaborar propostes d'actuació dirigides als i les responsables políticament i als col·lectius i moviments socials per promoure la participació de les dones en el món de les tecnologies.
Fase B. Desenvolupament de visualitzacions i audiovisuals per a la difusió dels coneixements generats.
 • Desenvolupar materials digitals i suports audiovisuals que presentin grups, pràctiques i produccions que versin sobre l'accés, ús, apropiació i desenvolupament de les TICs perpart de les dones. Es tindrà especial interés en les pràctiques innovadores que facin ús de les tecnologies lliures i/o que utilitzin llicències per a la difusió i distribució de les seves produccions sota llicencies lliures.
 • Desenvolupar mapes i cartografies que sintetitzin aquestes informacions. Al voltant d'aquests temes:
  • Mapa dels col·lectius actius a nivell estatal, al voltant de l'apropiació i creació digital per part de les dones.
  • Mapa de les eines, produccions i events desenvolupats per dones i col·lectius de dones.
  • Varis mapes temàtics i subjectius online basats en extractes d'entrevistes i en les respostes als qüestionaris.

Per què lela?

 

Fonts de Finançament

Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya.

 

Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio. Programa Avanze de la Sociedad de la Información y Igualdad de